गृहपृष्ठ खबर नीति कार्यक्रम तथा बजेट तयारी सम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रम

नीति कार्यक्रम तथा बजेट तयारी सम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रम

प्रकाशित मिति:

वाणगंगा नगरपालिकाको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तयारी सम्बन्धी स’झाव संकलन कार्यक्रम वाणगंगा नगरपालिका ४ पिस हिमालय रिसोर्ट ठाक’राप’रमा सम्पन्न भएको छ । वाणगंगा नगरपालिकाको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष ७६/७७ को लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेट तयारी सम्बन्धी स’झाव संकलन गरिएको हो ।

सो कार्यक्रममा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ७६/७७को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट तयारीका लागि संघ तथा प्रदेशबाट विशेष अनुदान, सर्शत अनुदान वृद्धिको पहल गरेको बताइएको छ । यस्तै साझेदार निकायसँग सहकार्य, नगर पािलकाको समग्र विकासमा प्राथमीकताका विषयहरू पहिचान गर्ने नगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ ।

वाणगंगा नगरपािलकको वााषर््ीक नीति, कार्यक्रम र बजेट तयारी सम्बन्धी राय स’झाव संकलनमा वित्तीय समानीकरण अन’दान, स्थानीय वित्तीय व्यवस्थापन, सशर्त अन’दान, समपुरक अन’दान, विशेष अन’दान, आन्तरिक ऋण र भुक्तानी, वैदेशिक सहायता, कर सम्बन्धी संय’क्त अधिकार, स्थानीय तहका एकल अधिकार क्षेत्र भित्रका म’ख्य विषयह?, लगायत आर्थीक वर्ष ७६/७७का लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको सिलिङ सम्बन्धी विषयह? प्रम’ख प्रशासकीय अधिकृत तुल्सीराम मरासिनीले प्रस्तुत गरेका िथए ।

सम्बन्धित् समाचार